Reglement

§1. Klubbens navn er Mitsubishi-Klubben  Norge.

§2. Klubbens formål er: Interesseorganisasjon for eiere av biler av merket Mitsubishi, uansett bilens alder eller utseende.

§3. Klubben er åpen for alle med interesse for biler av merket Mitsubishi.

§4. Klubben er politisk uavhengig.

§5. Klubben er ikke en del av Mitsubishi Motors Corporation, Norge (MMCN) men en selvstendig enhet. Klubben vil likevel samarbeide med MMCN der hvor det vil være naturlig.

§6.1 Klubbens høyeste organ er årsmøtet
Årsmøtet skal avholdes innen de første seks månedene hvert år.
Det skal kalles inn til årsmøte med minimum 2 ukers varsel.
Årsmøtet skal i den grad det er mulig avholdes elektronisk.
Medlemmer kan stille med skriftlig fullmakt til et annet medlem.
Årsmøtet er kun åpent for betalende medlemmer, eller for alle i perioder uten medlemsavgift

§6.2 Ved elektronisk årsmøte blir en spesialseksjon i forumet opprettet og er åpen i 5 dager (Mandag til fredag). Eventuelle avstemninger åpnes de 2 siste dagene.
Det er ikke tilatt med fullmakter ved elektronisk årsmøte.

§6.3 Årsmøtet behandler:
– Årsmelding
– Regnskap
– Inkommne forslag
– Fastsetter kontigent
– Valg av:
– – Styreleder (for 2 år)
– – Kasserer (for 2 år)
– – Webansvarlig (for 2 år)
– – 2 Styremedlemmer (for 2 år)
– – eventuelle varamedlemmer

§7. Årsmøtet avgjør klubbens medlemskontigent.
Medlemmer som ikke har betalt sin kontigent etter en purring strykes fra medlemsregisteret.

§8. Ekstraordinert årsmøte kan avholdes når styret finner det påkrevd eller når minimum 25% av medlemmene krever det.
Ekstraordinert årsmøte kalles inn med minimum 2 ukers varsel.
Ekstraordinert årsmøte skal i den grad det er mulig avholdes elektronisk.

§9. Klubbens styre består av: Styreleder, kasserer, websnsvarlig og to styremedlemmer.
Styreleder, webansvarlig, kasserer og styremedlemmer velges for to år.
Varamedlemmer til styret kan velges ved behov.
Styrets møter skal i så stor grad som mulig holdes elektronisk (vha Skype eller tilsvarende).
Ved stemmelikhet har styrets leder dobbeltstemme.
Styret kan selv velge inn nye styremedlemmer i tilfeller der det enten forekommer mistillitsforslag mot ett styremedlem eller et styremedlem velger å avtre sin stilling innenfor sin 2-årsperiode.
Ved mistillitsforslag mot ett styremedlem, må dette opp i styret og stemmes over. Det må ha flertall i styret for å kunne si opp ett styremedlem. Er mistillitsforslaget mot styreleder, bortfaller styreleders dobbeltstemme.

§10. Klubbens vedtekter kan endres av årsmøtet med minimum 2/3 flertall

§11. Klubben kan oppløses hvis årsmøtet 2 år på rad, med 2/3 flertall stemmer for oppløsning.
Ved oppløsning av klubben tilfaller klubbens eiendeler “Landsforeningen for trafikkskadde”.
Ingen medlemmer har krav på klubbens eiendeler eller andel av disse.